(položka D Sazebníku odměny notáře za úkony v notářské činnosti)

Za sepsání notářského zápisu o závěti nebo o listině o vydědění anebo o listině o ustanovení správce dědictví činí odměna notáře 1.500,- Kč.

Za sepsání notářského zápisu o odvolání závěti nebo o odvolání listiny o vydědění anebo za sepsání notářského zápisu o listině o odvolání ustanovení správce dědictví nebo listiny o odvolání souhlasu s ustanovením do funkce správce dědictví činí odměna notáře 500,- Kč.

Odměna za úkony notáře v souvislosti se zápisy do Centrální evidence závětí

Za zápis do Centrální evidence závětí nebo za provedení změny v zápisu činí odměna notáře 100,- Kč. (položka R Sazebníku)

Za vyhotovení opisu zápisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí činí odměna notáře 150,- Kč (opis nebo potvrzení lze vydat jen u listin o ustanovení správce dědictví, a to po úmrtí pořizovatele) (položka S Sazebníku)

V souvislosti s evidencí listin je účtována též náhrada hotových výdajů Notářské komory České republiky v následující výši:

  • Za zápis jedné závěti nebo jedné listiny o správě dědictví do Centrální evidence závětí 200,-Kč.
  • Za provedení jedné změny u závěti nebo listiny o správě dědictví 100,-Kč.
  • Za provedení výmazu jedné závěti 100,-Kč.
  • Za vyhotovení opisu nebo potvrzení z Centrální evidence závětí 50,-Kč.

 

K odměně za sepsání listiny se připočítávají hotové výdaje notářky dle § 17 vyhl. č. 196/2001 Sb. a 21% DPH, neboť notářka JUDr. Vlasta Audyová, je plátce daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Další odkazy