Odměna za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, je-li zástavou nemovitost

Za sepsání notářského zápisu o zástavní smlouvě, je-li zástavou nemovitost, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, činí odměna notáře dvě třetiny z částky vypočtené dle položky A1 Sazebníku, tj. dvě třetiny z částky vypočtené následujícím způsobem:

z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 2, 0 %,

z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,

z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,

z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 3 %,

z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,

z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %,

z přebývající částky až do 100.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 05 %, nejméně 800,- Kč.

Částka nad 100.000.000,- Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

 

Odměna za úkony notáře v souvislosti se zápisy do Rejstříku zástav

Za úkony notáře v souvislosti se zápisy do Rejstříku zástav činí odměna:

- za zápis do Rejstříku zástav - 200,- Kč (Položka M Sazebníku),

- za úhrn úkonů potřebných k výmazu z Rejstříku zástav - 500,- Kč (Položka N Sazebníku)

- za úhrn úkonů potřebných k provedení změny údajů v Rejstříku zástav 200,- Kč (Položka O Sazebníku)

- za vydání opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo potvrzení 150,- Kč (Položka P Sazebníku)

V souvislosti se zápisy do Rejstříku zástav je účtována též náhrada hotových výdajů Notářské komory České republiky v následující výši:

1. za jeden zápis zástavního práva v Rejstříku zástav 700,- Kč.

2. za jeden výmaz zástavního práva v Rejstříku zástav 500,- Kč.

3. za jednu změnu v evidovaných údajích v Rejstříku zástav 500,- Kč.

4. za vydání jednoho opisu nebo výpisu z Rejstříku zástav nebo jednoho potvrzení o tom, že v něm určitá věc, hromadná věc nebo soubor věcí není evidován jako zástava 200,- Kč.

K odměně za sepsání notářského zápisu se připočítává odměna za vydání dalších stejnopisů, případně dalších opisů stejnopisů notářského zápisu, hotové výdaje notářky dle § 17 vyhl. č. 196/2001 Sb. a 21% DPH, neboť notářka JUDr. Vlasta Audyová, je plátce daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odměna za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu činí 100,- Kč za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu a obsahuje-li stejnopis notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, odměna za každou stranu přílohy činí 30,- Kč (položka J 2 a 3 sazebníku). Za vydání opisu stejnopisu notářského zápisu činí odměna notáře 30,- Kč za každou započatou stranu textu notářského zápisu a za každou stranu jeho přílohy (položka H1 sazebníku). Opis stejnopisu notářského zápisu není dle § 6 notářského řádu veřejnou listinou.

 

Další odkazy