Doklady musí být předloženy notáři v originále nejpozději při jednání, alespoň v kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu::

  • Údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, rodinný stav), tj. zástavního dlužníka, zástavního věřitele, zástavce (toho kdo dává věc do zástavy), pokud není totožný se zástavním dlužníkem,
  • Je-li účastník právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby, včetně sdělení, kdo bude jejím jménem jednat (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme),
  • Bude-li účastník zastoupen na základě plné moci, plná moc s úředně ověřeným podpisem (po konzultaci obsahu plné moci s notářem)
  • Označení zajišťované pohledávky a její výše (k tomu předložení smlouvy o úvěru, kupní smlouvy nebo jiné listiny dokládající vznik pohledávky)
  • Označení zástavy a její popis (k tomu předložení dokladů k zástavě – u osobních automobilů technický průkaz, u uměleckých děl certifikát apod. nebo např. znalecký posudek, v němž je zástava popsána; dále též nabývací titul k zástavě – kupní smlouva nebo jiný doklad o vlastnictví k zástavě), další doklady po konzultaci s notářem,
  • Sdělení hodnoty zástavy,
  • Sdělení zda je zástava pojištěna a zda bude provedena vinkulace pojistného plnění (k tomu předložení pojistné smlouvy)
  • Další ujednání, které má smlouva o zřízení zástavního práva obsahovat, např. která ze stran bude hradit odměnu notáře a náklady spojené se zřízením zástavního práva, příp. další náklady.

Další odkazy