Občan České republiky, nebo cizinec s přiděleným rodným číslem mohou požádat kteréhokoliv notáře o vyhotovení výpisu z evidence Rejstříku trestů.

Osoba, která žádá o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů, musí předložit platný doklad totožnosti. O výpis může požádat též zmocněnec, pokud předloží plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (nejlépe s kopií jeho průkazu totožnosti pro kontrolu přesných údajů žadatele a s uvedenéím místa narození žadatele).

Výpis z evidence Rejstříku trestů vyhotovený notářem je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému na pracovištích Rejstříku trestů.

V některých případech nelze žádost o vyhotovení výpis z evidence Rejstříku trestů vyřídit elektronickým přenosem dat. V takovém případě je možné žádost elektronicky odeslat na Rejstřík trestů, kde se do 30 minut manuálně zpracuje a je připravena k elektronickému odeslání na kontaktní místo. Pokud žadatel nechce čekat, může si manuálně zpracovaný výpis vyzvednout na kterémkoli kontaktním místě Czech POINT, případně se může se svou žádostí obrátit na příslušné pracoviště Rejstříku trestů.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výstupu z evidence Rejstříku trestů ČR, včetně DPH 21%, činí 60,- Kč.

Notář je oprávněn vydávat rovněž ověřené výstupy z katastru nemovitostí, výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku a výpisy z dalších informačních systémů veřejné správy.