Doklady musí být předloženy notáři v originále nejpozději při jednání, alespoň v kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu:

  • Výpis z katastru nemovitostí ohledně převáděných nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání poskytneme) - cena 100,- Kč bez DPH,
  • Nabývací titul k převáděným nemovitostem (kupní, darovací smlouva, dědické usnesení s vyznačením právní moci) - cena 50,- Kč bez DPH,
  • Údaje účastníků smlouvy (jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, rodinný stav),
  • Je-li účastník právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby, včetně sdělení, kdo bude jejím jménem jednat (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme),
  • Bude-li účastník zastoupen na základě plné moci, plná moc s úředně ověřeným podpisem (po konzultaci obsahu plné moci s notářem)
  • V případě kupní smlouvy sdělení kupní ceny včetně představy o způsobu jejího placení,
  • Znalecký posudek ohledně převáděných nemovitostí (po konzultaci s notářem),
  • Geometrický plán v případě dělení pozemků, převodu v katastru dosud nezapsaných nemovitostí nebo případě zřizování určitých věcných břemen (po konzultaci s notářem).

Další odkazy