Dům, byt nebo pozemek se nejčastěji převádějí kupní nebo darovací smlouvou. Notář Vám smlouvu o převodu nemovitostí vyhotoví ve formě notářského zápisu, který je na rozdíl od smluv sepsaných například advokátem nebo realitní kanceláří veřejnou listinou. To znamená, že v případě sporu může být u soudu použit stejnopis notářského zápisu jako jednoznačný důkaz potvrzující pravdivost údajů v něm uvedených.

Jaké doklady jsou k sepsání smlouvy potřeba? Jsou to listiny prokazující vlastnické právo převodce k nemovitostem (například dědické rozhodnutí, kupní smlouva, darovací smlouva), které má zpravidla převodce k dispozici. Lze je také vyhledat v příslušných sbírkách, což Vám notář poradí již při prvním jednání. Dále potřebujete výpis z katastru nemovitostí. V současné době již mají notáři přímý vstup do katastru nemovitostí prostřednictvím internetu a mohou Vám tak výpis na žádost zajistit sami. Znalecký posudek o ceně nemovitosti je třeba pro zdanění smlouvy u příslušného finančního úřadu. Z důvodu vyšší jistoty smluvních stran se však doporučuje tento posudek vyhotovit již před zamýšleným převodem. O nutnosti pořízení znaleckého posudku je vhodné se nejdříve s notářem poradit. Ne vždy je znalecký posudek nezbytný - například při smlouvách o rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů nebo některých darovacích smlouvách, které nepodléhají zdanění.

Notářské povolání je specializováno na právní vztahy týkající se nemovitostí a notář tak zaručuje potřebnou odbornou úroveň zpracování smlouvy. Notář při sepsání smlouvy poučí obě strany o právních důsledcích jejich jednání a působí tak preventivně proti vzniku případného sporu. Smlouva s návrhem na vklad se předkládá katastrálnímu úřadu, přičemž vyřízením věci u katastrálního úřadu můžete pověřit notáře, který Vám smlouvu sepsal.

S převody nemovitostí úzce souvisí notářské úschovy.

Další odkazy