Pozůstalostní řízení se obvykle zahajuje na základě doručení úmrtního listu příslušnou matrikou na příslušný soud, příp. z jakéhokoli podnětu, z něhož vyplývá úmrtí zůstavitele (zpráva Policie ČR, nemocnice, apod.). Poté soud pověří příslušného notáře (soudního komisaře) provedením veškerých úkonů souvisejících s projednáním pozůstalosti. Soudní komisař je oprávněn a povinen vykonávat úkony v řízení o pozůstalosti poté, co je mu soudem předán příslušný dědický spis. Do té doby veškeré úkony, zejména pak neodkladná opatření, činí soud.

JUDr. Vlasta Audyová je soudním komisařem pro Okresní soud v Olomouci. K provedení úkonů v řízení o pozůstalosti je JUDr. Vlasta Audyová pověřena na základě předem stanoveného rozvrhu Okresního soudu v Olomouci.

Po převzetí příslušného dědického spisu pozve soudní komisař vypravitele pohřbu nebo jiného z blízkých osob zůstavitele k předběžnému šetření, jehož účelem je zjištění osobních a majetkových vztahů zůstavitele.

Po zjištění v úvahu přicházejících dědiců a rozsahu majetku a dluhů zůstavitele pozve soudní komisař účastníky řízení k jednání za účelem vypořádání společného jmění manželů (byl-li zůstavitel ženatý nebo zůstavitelka vdaná), sestavení soupisu aktiv a pasiv pozůstalosti a vypořádání dědictví (např. uzavření dědické dohody).

Soudní komisař rovněž vydává konečné dědické usnesení, Jakmile toto usnesení nabyde právní moc ( vzdání se práva odvolání, uplynutí 15-denní lhůty k odvolání) a notář Vám na něj vyznačí doložku právní moci, můžete s ním uskutečnit přepis účtů, vozidel a ostatních movitých věcí nabytých v pozůstalostním řízení.

V případě, že je předmětem dědictví nemovitost, zašle soudní komisař po nabytí právní moci společně s tzv. ohlášením elektronickou podobou usnesení příslušnému katastrálnímu úřadu za účelem provedení vkladu věcného práva. Katastrální úřad Vás o provedenívkladu práv vyrozumí písemně.

Dědická daň byla zrušena 31.12.2013, platí se pouze poplatek u notáře.

text vychází ze zdroje nkcr.cz

Další odkazy: