Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice a druhá strana to přijímá. Pro dědickou smlouvu je zákonem předepsána forma notářského zápisu. Dědickou smlouvou nelze pořídit o celé pozůstalosti, čtvrtina pozůstalosti musí zůstat volná, aby o ní zůstavitel mohl přídit podle své zvlášť projevené vůle. Může tak učinit závětí.

Sepsáním závěti můžete pro případ své smrti vyřešit své majetkové záležitosti a předejít tak následným majetkovým sporům mezi dědici. Zejména osoby, které nemají manžele nebo děti, by měly být informovány o tom, kdo po nich bude ze zákona dědit a případně zvážit, zda nesepsat závěť.

Pokud Vám závěť sepíše notář formou notářského zápisu, zůstává originál závěti bezpečně uložen u notáře, dále je existence závěti elektronicky evidována v Centrální evidenci závětí vedené Notářskou komorou České republiky. Oproti jiným způsobům sepsání závěti, které zákon připouští, je tak na nejvyšší možnou míru zaručeno, že dědictví bude skutečně podle vůle pořizovatele projednáno.

Při dědění má závětní dědic přednost před dědici ze zákona, jedinou výjimkou jsou potomci pořizovatele závěti, kteří mají nárok na zákonem stanovený povinný díl z dědictví. Závěť lze kdykoliv změnit nebo odvolat.

Dovětkem můžete nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. Co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku.

Nechcete-li, aby po Vás dědil Váš potomek a jsou-li pro to zákonem stanovené důvody, je třeba sepsat listinu o vydědění. Jedná se o sepsání formálně a obsahově náročné listiny a zvláště v tomto případě je vhodné nechat listinu sepsat notářem. Vydědit potomka lze podle zákona touze tehdy, jestliže potomek:

  • V rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech,
  • O zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl,
  • Byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku,
  • Trvale vede nezřízený život.

Závětí můžete povolat vykonavatele závěti a určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován. Vykonavatel závěti může z funkce kdykoliv odstoupit, odstoupení je účinné, dojde-li soudu. Vykonavatel závěti dbá o řádné splnění poslední vůle zůstavitele s péčí řádného hospodáře.

Novou zákonnou možností je ustanovit správce pozůstalosti, který by po smrti pořizovatele samostatně obstarával až do skončení řízení o pozůstalosti záležitosti spojené s děděným majetkem. Zejména podnikatelé, kteří vlastní zcela nebo zčásti podnik, případně obchodní podíly, by na ustanovení takové osoby neměli zapomínat, neboť tak lze předejít nenahraditelným škodám vyplývajícím ze sporů dědiců. Pro tuto listinu je zákonem předepsána forma notářského zápisu a všechna potřebná poučení Vám dá při sepisování listiny notář. Pro dědickou smlouvu, závěť a pro listinu o ustanovení správce pozůstalosti je třeba vyhotovit samostatné notářské zápisy, s ustanovením do funkce správce pozůstalosti musí zvolený správce vyslovit souhlas při sepsání listiny.

Další odkazy