Notáře můžete požádat o vyhotovení ověřeného výpisu z katastru nemovitostí, který představuje výpis z listu vlastnictví, a to ohledně jakékoliv nemovitosti v České republice evidované v katastru nemovitostí. Takový ověřený výpis je veřejnou listinou a je rovnocenný výpisu vydanému katastrálním úřadem. Pro výpis z katastru tedy nemusíte cestovat k příslušnému katastrálnímu úřadu, notář Vám jej vyhotoví bez dlouhého čekání.

Odměna notáře za vydání jednoho ověřeného výpisu včetně hotových výdajů a 21% DPH činí 120,- Kč. (v hotových výdajích je započtena částka 50,- Kč, která je notáři účtována Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním za každý list vlastnictví obsažený v ověřením výstupu).

Notář je oprávněn vydávat rovněž výpisy obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, evidence Rejstříku trestů a dalších informačních systémů veřejné správy.