Notář osvědčuje na žádost skutečnosti a prohlášení, které by mohly být podkladem pro uplatňování nebo prokazování práv nebo kterými by mohly být způsobeny právní následky. Kromě vidimace a legalizace notář provádí zejména tato osvědčení:

  • O tom, že byla předložena listina a kdy se tak stalo,
  • O protestech směnek a jiných listin, které je třeba předložit k uplatnění práva,
  • O průběhu valných hromad a schůzí právnických osob,
  • O tom, že je někdo naživu, e) o jiných skutkových dějích a stavu věcí,
  • O prohlášení,
  • O provedení úkonů a splnění formalit podle nařízení Rady o evropské společnosti a podle nařízení Rady o evropské družstevní společnosti a zákonů vydaných k jejich provedení
  • Výstupů z informačního systému veřejné správy,
  • O splnění podmínek přeshraniční fúze pro účely zápisu přeshraniční fúze do obchodního rejstříku nebo zahraničního obchodního rejstříku,
  • Autorizovanou konverzi dokumentů.

Jinými skutkovými ději se rozumí například průběh slosování nebo předložení movitých věcí, jestliže s nimi mohou být spojeny právní následky a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře. Notář osvědčuje také skutkové děje a stav věcí, například splnění dluhu, stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor, jestliže jimi mohou být prokázány nároky v řízení před soudem nebo jiným státním orgánem a jestliže se skutkový děj udál v přítomnosti notáře nebo jestliže se notář přesvědčil o stavu věci.

Notář osvědčuje prohlášení osob, mají-li s ním být spojeny právní účinky.

 

Další odkazy: