• Smlouva, ze které vyplývá závazek, který má být notářskou úschovou zajištěn nebo její návrh (pokud není samotná smlouva sepisována notářským zápisem)
  • Údaje potřebné k identifikaci účastníků úschovy (dle z.č. 61/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tj.
    • U fyzické osoby - jméno a příjmení (všechna jména a příjmení), datum narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, číslo průkazu totožnosti, doba jeho platnosti (nejlépe zaslat předem kopie průkazů totožnosti účastníků); jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též doklad opravňující k podnikatelské činnosti, kde je uvedena její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení a identifikační číslo,
    • U právnické osoby - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, jméno, případně všechna jména a příjmení, rodná čísla nebo data narození a trvalý nebo jiný pobyt osob, které jsou jejím statutárním orgánem, většinový společník nebo ovládající osoby a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, její obchodní firma nebo název, její sídlo a identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.
  • Bude-li účastník zastoupen na základě plné moci, údaje potřebné k identifikaci zmocněnce a plná moc s úředně ověřeným podpisem.
  • Označení účtů u banky, na který mají být peníze vydány jejich bezhotovostním převodem z účtu notářské úschovy vydány (u všech účastníků). Peníze nelze z notářské úschovy vydat v hotovosti.
  • Sdělení, které smluvní straně budou náležet úroky, které k penězům složeným do úschovy přirostou.
  • Sdělení, která ze smluvních stran bude hradit odměnu notáře a jeho hotové výdaje Nejpozději při jednání je třeba všechny potřebné doklady předložit v originále nebo v úředně ověřené kopii.

Další odkazy