(položka A1 Sazebníku odměny notáře za úkony v notářské činnosti)

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Základ odměny, tj. tarifní hodnota, se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

Tarifní hodnotou je hodnota předmětu úkonu, v tomto případě obvyklá cena věci nebo věcí, o něž se společné jmění zužuje nebo rozšiřuje (obvyklá cena nemovitosti, výše zůstatku na účtu apod. )

Odměna notáře za smlouvy modifikující rozsah společného jmění manželů nebo budoucího společného jmění manželů

Za sepsání notářského zápisu o smlouvě modifikující rozsah společného jmění manželů, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, činí odměna notáře jednu polovinu z částky vypočtené takto:

z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 2, 0 %,

z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,

z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,

z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 3 %,

z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,

z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %,

z přebývající částky až do 100.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 05 %, nejméně 1.000,- Kč.

Částka nad 100.000.000,- Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, odměna notáře činí 3.000,- Kč.

V souvislosti se zápisem manželské nebo předmanželské smlouvy do Centrální evidence manželských smluv je s odměnou účtována též náhrada hotových výdajů Notářské komory České republiky v následující výši:

 

náhrada za zápis jedné manželské nebo předmanželské smlouvy 200,- Kč

náhrada za provedení jedné změny u manželské nebo předmanželské smlouvy 200,- Kč

 

K odměně za sepsání notářského zápisu se připočítává odměna za vydání dalších stejnopisů, případně dalších opisů stejnopisů notářského zápisu, hotové výdaje notářky dle § 17 vyhl. č. 196/2001 Sb. a 21% DPH, neboť notářka JUDr. Vlasta Audyová, je plátce daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odměna za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu činí 100,- Kč za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu a obsahuje-li stejnopis notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, odměna za každou stranu přílohy činí 30,- Kč (položka J 2 a 3 sazebníku). Za vydání opisu stejnopisu notářského zápisu činí odměna notáře 30,- Kč za každou započatou stranu textu notářského zápisu a za každou stranu jeho přílohy (položka H1 sazebníku). Opis stejnopisu notářského zápisu není dle § 6 notářského řádu veřejnou listinou.

 

Další odkazy