Doklady musí být předloženy notáři v originále nejpozději při jednání, alespoň v kopii musí být předloženy v době dohodnuté s notářem před sepsáním notářského zápisu:

  • Oddací list manželů (kancelář si pořídí kopii pro svou potřebu, originál vrátí).
  • Údaje obou účastníků (jméno, příjmení,datum narození, bydliště).
  • Případné dřívější smlouvy, které manželé ohledně svého společného jmění již uzavřeli.
  • Informace a doklady obsahující údaje k přesné identifikaci majetku, o který má být SJM zúženo nebo rozšířeno.
  • Výpis z katastru nemovitostí ( Výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání vyhotovíme ) + nabývací titul (např. kupní smlouva, dědické usnesení ) k nemovitostem, pokud se smlouva bude týkat konkrétních nemovitostí, které již manželé vlastní ( příp. i jeden z manželů ).

Další odkazy