Informace a doklady nezbytné pro vyhotovení notářského zápisu o osvědčení o průběhu ustavující schůze družstva a notářského zápisu o rozhodnutí o schválení stanov:

 • Obchodní firma (název) družstva - nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou, nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení „družstvo“ (viz ust. §10 a § 221 odst. 3 obch. zák. a § 200da o.s.ř.)
 • Sídlo družstva - musí být určeno adresou, kde družstvo sídlí skutečně, tj. místem, kde je umístěna jeho správa a kde se veřejnost může s družstvem stýkat; sídlo družstva může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jeho účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu jeho činnosti (§ 19c obč. zák.) Postačí, však když zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je sídlo družstva. K zápisu do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) musí družstvo ohlásit plnou adresu svého sídla (obec, část obce, ulice, č.p. budovy, PSČ) a předložit předepsané doklady (viz níže)
 • Předmět podnikání (činnosti) - viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti volné, živnosti koncesované), (Živností není nejčastější předmět podnikání u družstev: „Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, s nímž je spojeno pouze poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“)
 • Navrhované znění stanov družstva - v elektronické podobě
 • Pozvánka na ustavující schůzi obsahující navržený program jednání (zejm. volba předsedajícího a zapisovatele ustavující schůze, určení výše zapisovaného základního kapitálu družstva a výše základního členského vkladu, schválení stanov družstva, volba členů představenstva družstva, volba členů kontrolní komise, určení člena představenstva, který bude správcem vkladů družstva) s uvedením způsobu doručení pozvánky zakládajícím členům
 • Prezenční listina ustavující schůze obsahující jména, rodná čísla, popř. data narození, bydliště fyzických osob (pokud není u všech členů stejné) nebo názvy, identifikační čísla, sídla právnických osob jako budoucích členů družstva
 • Návrh seznamu členů družstva obsahující stejné údaje jako prezenční listina a výši jednotlivých členských vkladů, k nimž se na ustavující schůzi zavázali
 • Představenstvo - u každého člena jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště (v družstvu, jež má méně než padesát členů, mohou stanovy určit, že působnost představenstva a kontrolní komise plní členská schůze; statutárním orgánem je předseda, popřípadě další člen pověřený členskou schůzí, § 245 odst. 1 a 2 obch. zák.)
 • Kontrolní komise - u každého člena jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště (dle § 244 odst. 1 obch. zák. dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi)
 • Přihlášky do družstva - v den konání schůze
 • Účastníci ustavující schůze - v den konání schůze: průkazy totožnosti fyzických osob, je-li některý ze zakládajících členů právnickou osobou, též její výpis z obchodního rejstříku (postačí v den konání ustavující schůze, výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme). Bude-li některý ze zakládajících členů zastoupen, též příslušná plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Družstvo musí mít nejméně pět členů; to neplatí, jsou-li jeho členy alespoň dvě právnické osoby (§ 221 odst. 4 obch. zák.).

Další odkazy