(položka A1, B1 a B2 Sazebníku odměny notáře za úkony v notářské činnosti)

Výše odměny notáře je stanovena vyhláškou č. 196/2001 Sb., v platném znění buď pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Základ odměny, tj. tarifní hodnota, se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru a odměna na celé desetikoruny nahoru.

Za sepsání zakladatelského dokumentu, rozhodnutí jediného společníka a rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady, včetně vydání jednoho stejnopisu notářského zápisu, činí odměna notáře (položka A1 sazebníku):

z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 2, 0 %,

z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 2 %,

z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 6 %,

z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 3 %,

z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,

z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %,

z přebývající částky až do 100.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 05 %, nejméně 1.000,- Kč.

Částka nad 100.000.000,- Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, odměna notáře činí 3.000,- Kč.

Za sepsání notářského zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby činí odměna notáře (položka B2 sazebníku):

z prvních 100.000,- Kč tarifní hodnoty 2, 5 %,

z přebývající částky až do 500.000,- Kč tarifní hodnoty 1, 5 %,

z přebývající částky až do 1.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 8 %,

z přebývající částky až do 3.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 4 %,

z přebývající částky až do 20.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 2 %,

z přebývající částky až do 30.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 1 %,

z přebývající částky až do 100.000.000,- Kč tarifní hodnoty 0, 05 %, nejméně 2.500,- Kč.

Částka nad 100.000.000,- Kč se do základu tarifní hodnoty nezapočítává.

Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi, odměna notáře činí 3.000,- Kč.

K určení odměny notáře za sepsání notářského zápisu o osvědčení průběhu valné hromady se použije položka A1 Sazebníku, nejméně 2.000,- Kč. Nelze-li tarifní hodnotu určit nebo ji lze určit jen s nepoměrnými obtížemi činí odměna 3.000,- Kč

Odměna notáře za poskytnutí právní pomoci v souvislosti s notářskou činností, např. za sepsání návrhu na zápis změn společnosti do obchodního rejstříku, se stanoví smluvně v souladu s ust. § 10 vyhlášky č. 196/2001 Sb. a ust. § 4 vyhlášky č. 177/96 Sb., advokátní tarif, v platném znění.

K odměně za sepsání notářského zápisu se připočítává odměna za vydání dalších stejnopisů, případně dalších opisů stejnopisů notářského zápisu, hotové výdaje notářky dle § 17 vyhl. č. 196/2001 Sb. a 21% DPH, neboť notářka JUDr. Vlasta Audyová, je plátce daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odměna za vydání dalšího stejnopisu notářského zápisu činí 100,- Kč za každou započatou stranu vydaného textu notářského zápisu a obsahuje-li stejnopis notářského zápisu opisy příloh notářského zápisu, odměna za každou stranu přílohy činí 30,- Kč (položka J 2 a 3 sazebníku). Za vydání opisu stejnopisu notářského zápisu činí odměna notáře 30,- Kč za každou započatou stranu textu notářského zápisu a za každou stranu jeho přílohy (položka H1 sazebníku). Opis stejnopisu notářského zápisu není dle § 6 notářského řádu veřejnou listinou.

Další odkazy