Informace nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu (dotazník):

 • Obchodní firma (název) společnosti - nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení „akciová společnost“, „akc.spol.“ nebo „a.s.“ (viz ust. §10, § 154 odst. 2 obch. zák. a § 200da o.s.ř.):
 • Sídlo společnosti - musí být určeno adresou, kde společnost sídlí skutečně, tj. místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může s právnickou osobou stýkat; sídlo společnosti může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti (§ 19c obč. zák.); postačí však, když zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je umístěno sídlo společnosti. K zápisu do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) musí společnost ohlásit plnou adresu svého sídla (obec, část obce, ulice, č.p. budovy, PSČ) a předložit předepsané doklady (viz níže):
 • Předmět podnikání - viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti volné, živnosti koncesované):
 • Zakladatelé akciové společnosti - u každého ze zakladatelů - fyzické osoby: jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště; u každého ze zakladatelů - právnické osoby: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo a informace o tom, kdo bude při zakládání společnosti jejím jménem jednat:
 • Představenstvo - u každého člena jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště (dle § 194 odst. 3 obchodního zákoníku představenstvo musí být nejméně tříčlenné, to neplatí má-li společnost jediného akcionáře) způsob volby členů představenstva (jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou nebo dozorčí radou):
 • Způsob jednání za představenstvo jménem společnosti (samostatně, společně):
 • Dozorčí rada - u každého člena jméno, rodné číslo (není-li, datum narození), trvalé bydliště (dle § 200 odst. 1 obch. zák. dozorčí rada musí mít nejméně tři členy, počet jejích členů musí být dělitelný třemi):
 • Základní kapitál společnosti - min. výše 2.000.000,- Kč:
 • Počet akcií, druh (kmenové/prioritní), jejich jmenovitá hodnota, podoba, v níž budou akcie vydány (listinné/zaknihované akcie) forma akcií (na jméno), informace, zda akcie budou kótovanými cennými papíry:
 • Počet akcií upisovaných jednotlivými zakladateli, emisní kurs akcie (částka, za niž společnost vydává akcie):
 • Způsob splácení emisního kursu akcií - před podáním návrhu na zápis spol. do OR musí být splaceno emisní ážio, tj. rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotu akcií, a alespoň 30% jmenovité hodnoty akcií, jejichž emisní kurs je splácen peněžitými vklady, celý emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do jednoho roku od vzniku společnosti/ MOŽNOST- vše splaceno před podáním návrhu na OR (je-li společnost založena jediným zakladatelem, musí být před podáním návrhu na zápis do OR splacen celý emisní kurs akcií):
 • Správce vkladu - může jím být pouze jeden ze zakladatelů nebo banka, se kterou se o tom zakladatelé předem dohodli:
 • Omezení převoditelnosti akcií na jméno (ANO – NE – pokud ano, jakým způsobem):
 • další:

Doklady nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu:

(musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, nesmí být starší tří měsíců)

K sídlu:

bude-li sídlo v zakladatelském dokumentu určeno přesnou adresou a nikoli jen obcí, v níž se nachází sídlo společnosti (též vždy, kdy notář bude požádán o přípravu návrhu na zápis společnosti do OR):

 • Souhlas vlastníka (je-li jich více, souhlas nadpoloviční většiny vlastníků) budovy, v níž bude sídlo umístěno (vzor souhlasu vlastníka s umístěním sídla Vám na požádání poskytneme)
 • Výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsána budova, kde bude umístěno sídlo (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání poskytneme)
 • Je-li vlastník (jsou-li vlastníci) právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme).

K členům představenstva a dozorčí rady

- čestné prohlášení člena orgánu společnosti, že je způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky k provozování živnosti dle § 6 z.č. 455/1991 Sb., nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 z. č. 455/1991 Sb., splňuje podmínky dle § 38l obch. zák., a že souhlasí se svým jmenováním do funkce a zápisem do obchodního rejstříku, s úředně ověřeným podpisem (vzor čestného prohlášení a podpisového vzoru Vám na požádání poskytneme); dále, zvláště v případě, kdy je notář požádán též o přípravu návrhu na zápis změn společnosti do OR:

 •  je-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem členského státu EU: - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm.
 •  živn. zák. učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je člen orgánu občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců, c) není-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem ČR nebo jiného členského státu EU: - výpis z Rejstříku trestů ČR a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad vydaný státem, jehož je člen orgánu společnosti občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; k zápisu do obchodního rejstříku musí být předloženo příslušné povolení k pobytu/vízum.

K zakladatelům

průkazy totožnosti fyzických osob; je-li některý ze zakladatelů právnickou osobou, též jeho výpis z obchodního rejstříku nebo jiný doklad o existenci a statutárním orgánu této právnické osoby dle práva platného ve státě, kde je její sídlo a informace o tom, kdo bude při založení jednat jejím jménem (výpis z obchodního rejstříku české právnické osoby Vám na požádání poskytneme). Bude-li některý ze zakladatelů zastoupen, příslušná plná moc s úředně ověřeným podpisem.

 

Další odkazy