a) rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady nebo

b) rozhodnutí valné hromady společnosti s ručením omezeným

informace musí být sděleny a doklady musí být předloženy notáři v originále nebo v ověřené kopii alespoň 5 pracovních dnů před požadovaným termínem konání valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady:

Doklady nezbytné pro vyhotovení notářského zápisu obecně:

 • Výpis z obchodního rejstříku společnosti ne starší 3 měsíců ( výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme),
 • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina společnosti v jejím posledním úplném znění, jak je založeno ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu (pokud úplné znění nebylo vyhotoveno: původní zakladatelský dokument, popř. notářský zápis obsahující poslední úplné znění zakladatelského dokumentu a doklady o tom, kdy a jaké změny byly dosud přijaty; pokud byl zakladatelský dokument vyhotoven nebo měněn naposledy v naší kanceláři, postačí sdělení bližších údajů pro jeho vyhledání),
 • Návrhy usnesení valné hromady nebo rozhodnutí jediného společníka (v případě většího rozsahu též v elektronické podobě),
 • Pozvánka na valnou hromadu obsahující navržený program jednání, (neplatí pro rozhodnutí jediného společníka a dále v případech, kdy na valné hromadě budou přítomni všichni společníci společnosti, kteří se v souladu s ust. § 129 odst. 1 obch. zák. vzdají práva na včasné a řádné svolání valné hromady), - náležitosti pozvánky viz § 129 odst. 1 obch. zák., u zvýšení zákl. kapitálu § 143 odst. 4 a § 144 obch. zák, u snížení zákl. kapitálu § 146 odst. 3 obch. zák.
 • Průkazy totožnosti společníků a bude-li některý ze společníků zastoupen, též příslušná plná moc s úředně ověřeným podpisem; zmocněncem nesmí být jednatel nebo člen dozorčí rady společnosti (§126 obch. zák.),
 • Je-li některý ze společníků právnickou osobou: výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby nebo jiný doklad o existenci této právnické osoby dle práva platného ve státě, kde je její sídlo a informace o tom, kdo bude na valné hromadě jednat jejím jménem (výpis z obchodního rejstříku české právnické osoby Vám na požádání poskytneme)

Doklady a informace k jednotlivým změnám:

ke změně obchodní firmy (názvu) - nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (viz ust. §10, §107 obch. zák. a § 200da o.s.ř.):

k předmětu podnikání - viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti koncesované),
živnosti volné musí být v souladu s nař. vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, v platném znění a nař. vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, v platném znění. 

 

Doklady a informace k jednotlivým změnám:

Ke změně obchodní firmy (názvu)

- nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (viz ust. §10, §107 obch. zák. a § 200da o.s.ř.): K

Předmětu podnikání

- viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti volné, živnosti koncesované),

K sídlu

- musí být určeno adresou, kde společnost sídlí skutečně, tj. místem, kde je umístěna její správa a kde se veřejnost může se společností stýkat; sídlo společnosti může být v bytě pouze v případě, že je to slučitelné s jejím účelem a odpovídá to i povaze a rozsahu její činnosti (§ 19c obč. zák.); postačí však, když zakladatelský dokument uvede namísto adresy sídla jen obec, kde je umístěno sídlo společnosti. K zápisu do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) však společnost musí ohlásit plnou adresu svého sídla (obec, část obce, ulice, č.p. budovy, PSČ) a předložit předepsané doklady. Bude-li sídlo v zakladatelském dokumentu určeno přesnou adresou a nikoli jen obcí, v níž se nachází sídlo společnosti (též vždy, kdy notář bude požádán o přípravu návrhu na zápis změny společnosti do OR):

 • Souhlas vlastníka (je-li jich více, souhlas nadpoloviční většiny vlastníků) budovy, v níž bude sídlo umístěno (vzor souhlasu vlastníka s umístěním sídla Vám na požádání poskytneme),
 • Výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsána budova, kde bude umístěno sídlo (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání poskytneme),
 • Je-li vlastník (jsou-li vlastníci) právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme).

K členům orgánů společnosti

pokud má být o rozhodnutí valné hromady (nebo rozhodnutí jediného společníka) o jmenování jednatele(ů) nebo členů dozorčí rady společnosti pořízen notářský zápis: - jméno, příjmení, r.č. (datum narození), trvalé bydliště člena orgánu společnosti, - čestné prohlášení člena orgánu společnosti, že je způsobilý k právním úkonům, splňuje podmínky k provozování živnosti dle § 6 z.č. 455/1991 Sb., nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 zák. č. 455/1991 Sb., splňuje podmínky dle § 38l obch. zák., a že souhlasí se svým jmenováním do funkce a zápisem do obchodního rejstříku, s úředně ověřeným podpisem (vzor čestného prohlášení a podpisového vzoru Vám na požádání poskytneme), dále, zvláště v případě, kdy je notář požádán též o přípravu návrhu na zápis změn společnosti do obchodního rejstříku:

 • a) je-li člen orgánu společnosti státním občanem ČR: jeho výpis z Rejstříku trestů ČR ne starší 3 měsíců (bude-li člen orgánu přítomen při jednání v notářské kanceláři, je možno výpis z Rejstříku trestů na žádost vyhotovit na místě, cena vč. DPH 119,- Kč)
 • b) je-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem členského státu EU: - výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c), živn. zák. učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu; tento doklad může být nahrazen dokladem o uznání odborné kvalifikace, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců,
 • c) není-li člen orgánu společnosti státním příslušníkem ČR nebo jiného členského státu EU: - výpis z Rejstříku trestů ČR a výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad vydaný státem, jehož je člen orgánu společnosti občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech; tyto doklady nesmí být starší 3 měsíců; k zápisu do obchodního rejstříku musí být předloženo příslušné povolení k pobytu/vízum.

Další odkazy