Informace nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu - společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny:

Společnost s ručením omezeným může mít jednoho nebo více společníků a to jak fyzických osob tak i právnických osob. Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskuo smlouvou (více společníků) nebo zakladatelskou listinou (jeden společník). Společenská smlouva (zakladatelská lisitna) může připustit vznik různých druhů podílů. Společník může vlastnit více podílů, a to i různého druhu. Určí-li společenská smlouva může být podíl společníka představován kmenovým listem. Kmenový list je cenný papír na řad.

 • Obchodní firma (název) společnosti - nesmí být zaměnitelná s již existující obchodní firmou a nesmí působit klamavě a musí obsahovat označení „společnost s ručením omezeným“, „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“ (ust. §132 odst. 2 obč. zák.):
 • Sídlo společnosti - postačí pokud je uvedeno názvem obce, kde je sídlo právnické osoby
 • K zápisu do obchodního rejstříku (dále jen „OR“) společnost musí ohlásit plnou adresu svého sídla (obec, část obce, ulice, č.p. budovy, PSČ) a předložit předepsané doklady. Sídlo společnosti může být i v bytě nenaruší-li to klid a pořádek v domě.
 • Předmět podnikání - viz z.č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění (druhy živností, živnosti ohlašovací - řemeslné, vázané, živnosti volné, živnosti koncesované):
 • Společníci: u každého společníka – fyzické osoby: jméno, datum narození,rodné číslo, bydliště; u každého společníka – právnické osoby: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo:
 • První jednatel(é): u každého jednatele jméno, datum narození,rodné číslo, bydliště:
 • Způsob jednání jménem společnosti - samostatně, společně:
 • Dozorčí rada - bude zřízena ANO-NE, u každého člena jméno,datum narození,rodné číslo, bydliště:
 • Společnost zastupují jednatelé a to každý samostatně nebo společně nebo jednatelé tvoří kolektivní orgán
 • Základní kapitál společnosti - min. výše 1,- Kč, dle zákona o obchodních korporacích, ale naše kancelář vždy doporučuje min. 10 000,- Kč, vzhledem k možným změnám ve společnosti.
 • Minimální výše vkladů jednotlivých společníků je 1,- Kč, leda, že společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší, nepeněžitý vklad je nutno ocenit znalcem vybraným ze seznamu znalců s náležitostmi dle § 143 zákona o obchodních korporacích.
 • Způsob splácení vkladů: před podáním návrhu na zápis společnosti do OR se platí celé vkladové ážio a na každý peněžitý vklad nejméně jeho 30%.
 • Správce vkladů - může jím být pouze jeden ze zakladatelů nebo jiná osoba odlišná od zakladatelů, se kterou se o tom zakladatelé společnosti předem dohodli.
 • Jednatel společnosti může být fyzická i právnická osoba pokud splňuje náležitosti ust. 46 ZOK

Doklady nezbytné pro vyhotovení zakladatelského dokumentu

(musí být předloženy v originále nebo v úředně ověřené kopii, nesmí být starší tří měsíců)

K sídlu

bude-li sídlo v zakladatelském dokumentu určeno přesnou adresou a nikoli jen obcí, v níž se nachází sídlo společnosti (vždy však, bude-li notář požádán o přípravu návrhu na zápis společnosti do OR):

 • Souhlas vlastníka (je-li jich více, souhlas nadpoloviční většiny vlastníků) budovy, v níž bude sídlo umístěno (vzor souhlasu vlastníka s umístěním sídla Vám na požádání poskytneme),
 • Výpis z katastru nemovitostí, kde je zapsána budova, kde bude umístěno sídlo (výpis z katastru nemovitostí Vám na požádání poskytneme),
 • Je-li vlastník (nebo jsou-li vlastníci) právnickou osobou, též výpis z OR této právnické osoby (výpis z obchodního rejstříku Vám na požádání poskytneme).

K zakladatelům

průkazy totožnosti, je-li některý ze zakladatelů právnickou osobou, výpis z obchodního rejstříku této právnické osoby nebo jiný doklad o existenci této právnické osoby a jejím statutárním orgánu dle práva platného ve státě, kde je její sídlo a informace o tom, kdo bude při založení jednat jejím jménem (výpis z obchodního rejstříku české právnické osoby Vám na požádání poskytneme). Bude-li některý ze zakladatelů zastoupen jinou osobou, též příslušná plná moc s úředně ověřeným podpisem.

Další odkazy